صفحه اصلی / کابینه

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۰ - ثور - ۱۳۹۶

جلسه کابینه قبل از ظهر امروز تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در ارگ دایر گردید. ابتدا رئیس جمهور کشور در رابطه به وفاق، همسویی و وحدت ملی صحبت نموده، گفت که...

جلسۀ کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۳ - حمل - ۱۳۹۶

کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ، به ریاست محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل جلسه داد. ابتدا، عبدالسلام رحیمی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری گزارش پیشرفت تحقق مصوبات یک...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۹ - حمل - ۱۳۹۶

نخستین جلسه کابینۀ سال ۱۳۹۶ تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس‌ جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. در ابتدا، وزیر عدلیه به تاسی از هدایت فقره ۱۹ مصوبه شماره (۱)...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۶ - حوت - ۱۳۹۵

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طرح تعدیل و ایزاد بعضی از فقره های قانون کارکنان خدمات ملکی برای ارتقای معلمین، استادان و مدرسین مکاتب، مدارس و موسسات تعلیمی و مسلکی را مورد تصویب...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۲ - حوت - ۱۳۹۵

۱۲ حوت ۱۳۹۵ جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهور غنی در رابطه به ضرورت توزیع تذکره الکترونیکی به جلسه...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۲۰ - دلو - ۱۳۹۵

۲۰ دلو سال ۱۳۹۵   جلسۀ کابینه تحت ریاست محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. کابینه، ضمن محکومیت شدید حمله انتحاری عصر سه شنبه کابل، وزارت امور داخله...

جلسۀ کابینه به‌ریاست رئیس‌جمهورغنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۱۵ - عقرب - ۱۳۹۵

محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در جلسۀ کابینه در ارگ، به‌همۀ وزرا هدایت داد تا طی دو هفتۀ آینده بستۀ واضح اقدامات فعلی، پیشنهادات و برنامه‌های انکشافی سال آیندۀ وزارت‌های مربوط شان را...

جلسۀ کابینه به‌ریاست رئیس‌جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۰۱ - عقرب - ۱۳۹۵

جلسۀ کابینه به‌ریاست محمداشرف غنی رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، اکلیل حکیمی وزیر مالیه گزارش نتایج کنفرانس بروکسل را ارایه کرده گفت، کنفرانس بروکسل در بلجیم با حضور هیئت عالی ‌رتبه...

جلسه کابینه تحت ریاست رئیس جمهور غنی دایر شد

تاریخ نشر: ۰۸ - میزان - ۱۳۹۵

جلسه کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز در ارگ دایر گردید. ابتدا، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به عقد موافقتنامۀ صلح بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان...

جلسۀ کابینه به ریاست رئیس جمهور غنی دایر گردید

تاریخ نشر: ۳۱ - سنبله - ۱۳۹۵

محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز در جلسۀ کابینه در ارگ،پرداخت معاشات و امتیازات کارکنان ارگان‌های دولتی را غیرعادلانه و عاری از عدالت اجتماعی دانست. رئیس جمهور غنی اکیداً ارگان‌های دولتی موظف نمود،...