حامدکرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به منظور حل اختلافات ناشی از انتخابات ولسی جرگه سال 1389 با تاسی از قرار صادره شماره 22 مورخ 13-5-1390 دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل حکمی را صادر کرده که در آن آمده است:

 1- کمیسیون مستقل انتخابات موظف است، تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های ( 33-86 و156)  قانون اساسی، مواد 62-63 و 64 قانون انتخابات و قرار صادره شماره 22 دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی نماید.

 2- با صدور این حکم تمام موضوعات انتخابات ولسی جرگه 1389 که در هرمرجع دیگر به استثنای کمیسیون مستقل انتخابات تحت دوران و رسیده گی باشد، خاتمه یافته تلقی می گردد. موضوعات جرمی غیر از تخلفات انتخاباتی که در ماده 63 قانون انتخابات ذکر گردیده است، از این حکم مستثنا است.

 3- این حکم از تاریخ توشیح نافذ و توسط مراجع مربوطه قابل تطبیق است.