رئیس جمهور غنی به‎خاطر وفات رئیس جمهور پیشین ایران، ابراز تاسف نمود

۲۰ جدی ۱۳۹۵

محمد اشرف غنی رئیسجمهوری اسلامی افغانستان با آگاهی از خبر وفات علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس‌جمهور پیشین ایران، متاثر گردید.

رئيسجمهور گفت که مرحوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی در جریان زعامت اش منحیث رئیس‌جمهور ایران و همچنان در وظایف مختلف دیگر، در مسایل منطقه یک شخصیت تاثیر گذار بود و در قلوب طرفداران خویش محبوبیت داشت.  

محمداشرف غنی به نماینده گی از دولت و مردم افغانستان، مراتب تسلیت خویش را به رهبر مذهبی ایران، رئیس‌جمهور آن کشور، خانواده مرحومی و دولت و مردم ایران ابراز نموده، برای متوفی جنت برین آرزو می‌نماید.#