تماس با رئیس جمهور

 سکرتریت خاص مقام عالی، ریاست تشریفات و ریاست مطبوعات منحیث دفاتر ارتباطی با جلالتماب رئیس جمهور اسلامی افغانستان استند:

سکرتریت خاص: سکرتریت خاص مقام عالی پاسخگوی تمام تلیفون ها و تماس های جلالتماب رئیس جمهور می باشد. آقای رحیمی سکرتر خاص رئیس جمهور بوده و با او از طریق ایمیل  surosh.r@gmail.comو شماره تلیفون 0799322777  در تماس شده می توانید.

ریاست تشریفات : تمام ملاقات های رسمی جلالتماب رئیس جمهور در داخل و خارج کشور از طریق ریاست تشریفات هماهنگ می شود. ریاست این بخش را آقای حامد اکرم به عهده داشته با او از طریق ایمیل protocol@afghanistangov.af و شماره تلیفون  93202100335  در تماس شده می توانید.