ویدیوی اختصاصی

‏تشریح چارچوپ نقشه راه صلح از سوی رئیس جمهور غنی – ویدیوی...


تاریخچۀ ارگ (ریاست جمهوری)

کابل شهری است با تاریخی کهن که مامن پادشاهان و امرای بسیاری بوده‌است. در گذشته حصاری آن را دربر می‌گرفت که تا هنوز آثار آن دیوارها باقی است. برای ورود به داخل شهر، شش دروازه وجود داشت که هر یک با اسامی خاص شناخته می‌شد …

تاریخچۀ ارگ (ریاست جمهوری)