اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به گزارش سیگار از پیشرفت حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد

ارگ، کابل: دولت جمهوری اسلامی افغانستان از نشر گزارش اخیر ادارۀ بارزس امریکا برای بازسازی افغانستان(سیگار) در مورد پیشرفت حکومت افغانستان در راستای مبارزه با فساد اداری، استقبال می کند.

در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان در عملی کردن معیارهای ستراتیژی مبارزه با فساد اداری پیشرفت کرده است، اما هنوز هم چالش های جدی در این زمینه وجود دارد.

گزارش می افزاید که حکومت افغانستان از ۷۶ شاخص مبارزه با فساد اداری، ۵۷ شاخص آن را برآورده ساخته است.

حکومت افغانستان تلاش های زیادی را در خصوص مبارزه با فساد اداری انجام داده و به پیشرفت های خوبی در این عرصه نایل آمده است.

چنانچه جان ساپکو سرمفتش خاص ایالات متحدۀ امریکا برای بازسازی افغانستان به تاریخ ۲۳ میزان سال جاری در دیدارش با رئیس جمهور غنی نیز از انکشافات خوب در عرصه مبارزه با فساد اداری در افغانستان ابراز خوشبینی کرده بود.

به همین ترتیب، رئیس جمهور کشور در مراسم تحلیف خویش، تعهد راسخ اش را در امر مبارزه با فساد اداری ابراز نموده بود و حکومت در پنج سال گذشته بسترهای مناسب حقوقی را به منظور مبارزه با فساد فراهم کرده و اصلاحات در ارگان های عدلی و قضایی و تعدیلات در قوانین را به میان آورده است.

حکومت افغانستان در زمینۀ خشکانیدن ریشه های فساد و از بین بردن موانع در برابر تطبیق قانون، تلاش های جدی و مؤثری را انجام داده است که میتوان از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و ادارۀ بازرس افغانستان نام برد.#