رئیس جمهور غنی و وزیر امور خارجۀ چین صحبت تیلفونی نمودند

رئیس جمهور غنی و وزیر امور خارجۀ چین صحبت تیلفونی نمودند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  شام امروز با آقای وانگ یی وزیر امور خارجۀ جمهوری خلق چین صحبت تیلفونیکرد.

در این مکالمه تیلفونی هر دو جانب در مورد برگزاری موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری، پروسه صلح افغانستان و همکاری های دولت بادولت، بحث و تبادل نظر نمودند.

آقای وانگ یی ضمن تبریکی بخاطر برگزاری موفقانۀ انتخابات ریاست جمهوری، آنرا یک پروسه مهم عنوان کرد و در خصوص دیالوگمیان افغانها و طالبان که قرار است در چین برگزار شود بحث کردند.

همچنان هر دوجانب تاکید کردند که پروسه صلح باید به محوریت حکومت و مردم افغانستان انجام شود و روابط میان دو کشور بر اصلمحوریت دولت با دولت استوار است.