داکتر اشرف غنی احمدزی با معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی با معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز با آقای شریعت مداری معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران تمنیات نیک و تبریکات داکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران را بخاطر انتخاب داکتر اشرف غنی احمدزی بحیث رئیس جمهور افغانستان تقدیم کرد و برای رئیس جمهور جدید کشور، آرزوی موفقیت نمود.

آقای شریعت مداری گفت که در جریان ۱۳ سال گذشته روابط خوب و سازنده میان ایران و افغانستان وجود داشته است.

معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد که رهبری خردمندانه رئیس جمهور کرزی موجب انتقال مسالمت آمیز قدرت در افغانستان گردید.

آقای شریعت مداری ضمن اینکه از ادامه همکاری های دراز مدت کشورش با افغانستان اطمینان داد، گفت که ثبات و استحکام افغانستان آرزوی ماست و ما در زمینه مهیا نمودن زمینه های تحصیلی به مهاجرین افغان در ایران تلاش خواهیم کرد.

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ازاشتراک معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسم تحلیف تشکری کرد و نقش بندر چابهار را در گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور و منطقه مهم خواند.

وی خواستار زمینه سازی به منظور یافتن بازار های مناسب برای محصولات صادراتی افغانستان در آن کشور گردید.

رئیس جمهور کشور از توجه جمهوری اسلامی ایران بخاطر مهیا نمودن زمینه های تحصیلی برای مهاجرین افغان تشکری کرد.

داکتر اشرف غنی احمدزی تاکید کرد که مناسبات افغانستان با کشور های دیگر روابط افغانستان را با جمهوری اسلامی ایران تحت تاثیر قرار نخواهد داد و چنانچه حکومت قبلی افغانستان همیشه تاکید کرده است، هیچگاهی از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده صورت نخواهد گرفت.