معاونین جدید ریاست جمهوری وظایف شانرا رسماً آغاز کردند

معاونین جدید ریاست جمهوری وظایف شانرا رسماً آغاز کردند

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، صبح امروز سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول و محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری را بخاطر احراز کرسی های شان به قصر صدارت همرایی کرد و آنان رسماً وظایف شانرا آغاز نمودند.

داکتر اشرف غنی احمدزی نخست سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را در حالیکه محمد یونس قانونی و محمد کریم خلیلی معاونین رئیس جمهور قبلی نیز حضور داشتند، به دفتر کارش معرفی کرد و وی وظیفه اش را رسماً آغاز نمود.

رئیس جمهور جدید کشور طی سخنانی از کارکرد های معاون اول اسبق ریاست جمهوری ستایش بعمل آورده گفت که جای نهایت افتخار است که جناب قانونی کرسی معاونیت اول را به تیم جدید واگذار می کند. امیدوارم همه ما دست به دست هم داده این کشور را به پیش ببریم.

ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری پس از احراز کرسی خویش طی سخنانی گفت: من به شما و مردم افغانستان وعده میدهم، که همانگونه که سوگند یاد کرده ام تا توان دارم در خدمت مردم افغانستان قرار خواهم داشت.

متعاقباً داکتر اشرف غنی احمدزی یکجا با سترجنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و معاونین رئیس جمهور قبلی به دفتر کاری محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور رفتتند و وی وظیفه اش را رسماً آغاز نمود.

سپس داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی سخنانی گفت که بحیث یک تیم ملی در حکومت وحدت ملی، تعهد همه ما خدمت به مردم افغانستان است. وی ضمن ابراز امتنان از کار کردهای محمد کریم خلیلی، گفت در این مدت طولانی استاد خلیلی معاونیت دوم ریاست جمهوری را با کمال امانت داری انجام داد.

رئیس جمهور گفت که ما به مشوره های شخصیت های بزرگی مانند عالی جنابان معاونین قبلی ریاست جمهوری، نیاز داریم.

محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری طی سخنانی گفت: امیدوارم تحت زعامت داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید کشور، دستآورد های مثبت ۱۳ سال گذشته را همچنان تداوم بخشیم. اما در عرصه های که مردم افغانستان می خواهند تحول و اصلاحات بنیادی در حکومت افغانستان ایجاد شود، منحیث یک حکومت حق مدار، قانون مدار و عدالت محور و به اساس حاکمیت قانون در خدمت آنان باشیم.

در اخیر محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور اسبق کشور طی سخنانی انتقال مسالمت آمیز قدرت را به رئیس جمهور داکتر اشرف غنی .احمدزی و معاونین اش تبریک گفت و برای آنان در راستای خدمتگذاری به مردم افغانستان آرزوی موفقیت نمود.