سخنرانی رئیس جمهور غنی و استاد دانش در همایش بزرگ قوم “سادات”