رئیس جمهور در مراسم معرفی داکتر عبدالله عبدالله و معاونین اش اشتراک کرد

رئیس جمهور در مراسم معرفی داکتر عبدالله عبدالله و معاونین اش اشتراک کرد

داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز در مراسم معرفی داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین اش انجنیر محمد خان و حاجی محمد محقق، اشتراک کرد.

در این مراسم که بعد از ظهر امروز در قصر صدارت برگزار گردید و در آن معاونین ریاست جمهوری، معاونین رئیس اجرائیه، معاون اول رئیس جمهور قبلی، شخصیت های جهادی و سیاسی کشور حضور داشتند، رئیس جمهور ضمن تبریکی به داکتر عبدالله عبدالله و معاونین اش گفت: اگر بجای ما افراد دیگری قرار می داشتند شاید وضع مملکت دگرگون می بود اما چون ما به برادری، همکاری، هدف مشترک ثبات افغانستان و رفاه مردم خود باورمند هستیم و بالای یکدیگر اعتماد داریم بناً توانستیم از مشکلات بگذریم.

رئیس جمهور گفت: شروع کار ما به فضل خداوند متعال بر اساس تهداب محکم وحدت ملی، عقاید اسلامی، درک قربانی های جهاد مقدس مردم افغانستان و دَین ما به مردم افغانستان استوار است.

داکتر اشرف غنی احمدزی خاطر نشان کرده گفت که ما، تمام همکاران و ملت افغانستان، متحد و هم نظر هستیم، از جنگ و نفاق خسته شده ایم و صلح، ثبات و رفاه می خواهیم و خواهان آن هستیم که هر افغان از فقر بیرون شود. این خاک به همهء ما به طور مساویانه تعلق دارد. هیچ افغان از هیچ افغانی دیگر برتر و یا کمتر نیست.

رئیس جمهور کشور گفت: سیاست حذف در فرهنگ سیاسی ما باید جای نداشته باشد. سیاست همگرایی، پذیرش و اصلاحات نکاتی است که ملت ما روی آن اجماع دارد و این اجماع ملی را ان شاالله به ارادهء محکم سیاسی مبدل خواهیم کرد تا با هم آرزو های هر زن، طفل، جوان، پیرمرد و پیر زن افغان را عملی کنیم.

رئیس جمهور ضمن تشکری از قوای امنیتی کشور، از تمام شهدای افغانستان بخصوص شهدای هر دو تیم انتخابات یاد آوری نموده گفت که شهدای هر دو تیم با قربانی خود ثابت ساختند که دموکراسی در این خاک نهادینه می شود و به آن باور محکم دارند.

سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان طی سخنانی گفت: خداوند پاک را سپاسگذار هستیم که انتخابات را پشت سر گذاشتیم و ابراز سپاس می کنیم از مردم افغانستان که در چند ماه گذشته، بلوغ سیاسی، پختگی، وطن دوستی، ایمان، عزت، غیرت، شهامت و آینده نگری شانرا تکراراً به اثبات رساندند.

رئیس اجرائیه گفت: نتیجه اشتراک مردم افغانستان در انتخابات باعث ایجاد حکومت وحدت ملی و موافقت سیاسی شد که همهء مردم افغانستان چهره، آرزوها و امید های خود را که برای وطن و کشور شان داشتند، در حکومت ملی می بینند.

داکتر عبدالله عبدالله از رئیس جمهور داکتر اشرف غنی و تیم شان بخاطر قدم های که در راستای ایجاد حکومت وحدت ملی برداشتند، تشکری کرده گفت: اگر ما از لحاظ پایهء سیاسی فکر کنیم، هیچگاهی در افغانستان حکومتی با این پایه و پشتیبانی وسیع سیاسی بوجود نیامده است.

در اخیر مراسم داکتر اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور جدید افغانستان، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان و معاونین اش را به دفتر کاری شان مشایعت کرد و آنان کرسی های شانرا احراز کردند.