رئیس جمهور با هیات رهبری وزارت امور داخله، قوماندان امنیه ولایت کابل و هیات رهبری آن قوماندانی دیدار کرد

رئیس جمهور با هیات رهبری وزارت امور داخله، قوماندان امنیه ولایت کابل و هیات رهبری آن قوماندانی دیدار کرد

تحت ریاست داکتر محمد اشرف غنی احمد زی رړیس  جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز در مورد امنیت شهر کابل در مقر شورای امنیت ملی جلسه کاری برگزار گردید.

در این جلسه که به اشتراک  مشاور امنیت ملی، وزیر امور داخله، هیات رهبری آن وزارت و قوماندان امنیه کابل دایر گردید، رئیس جمهور اسلامی افغانستان از ایثار و فداکاری پرسونل پولیس ملی در راستای تامین صلح و ثبات در سراسر کشور عمیقاً قدردانی نمود.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از وضعیت جاری امنیتی شهر کابل اظهار نگرانی نموده و در راستای تامین امنیت مطمیئن همشهریان کابل و ولسوالی های مربوطه آن به هیات رهبری وزارت امور داخله هدایات لازم را صادر کرد.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خاطر نشان نمود که رهبری جمهوری اسلامی افغانستان عزم راسخ دارد تا از مداخله افراد زورمند و اراکین بلند پایه دولتی در مساعی جاری پولیس ملی جهت تامین نظم عامه جداً جلوگیری بعمل آید.

همچنان رییس جمهوری اسلامی افغانستان برای تقویت هماهنگی در قدم های مختلف پولیس ملی و در مجموع جهت تشریک مساعی میان نهاد های سکتور امنیتی و مسلکی شدن آنها تاکید مزید ورزید.

در جلسه یاد شده وظیفه سپرده شد تا تهدیدات امنیتی شهر کابل هر چه عاجل مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن پالیسی و استراتیژی مشخص برای تامین امنیت شهر کابل روی دست گرفته شود. در این راستا به وزیر امور داخله هدایت داده شد که سر از فردا به منظور بهبود امنیت شهر کابل پیشنهادات مشخص خویش را به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نماید.

 در این مجلس بر کاهش تهدیدات جاری تروریستی و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان یافته در ولایت کابل نیز تاکید صورت گرفت.

در ادامه مجلس،  به مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان وظیفه سپرده شد تا در هماهنگی با وزارت امور داخله طرزالعمل حمل و نقل اسلحه را مجدداً بازنگری نموده و در مساعی با شاروالی کابل اقدامات مشخص را بخاطر شماره گذاری منازل مسکونی و نامگذاری کوچه ها در شهر کابل روی دست گیرد.

همچنان به مشاور امنیت ملی افغانستان هدایت داده شد تا به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ اراکین بلند پایه دولت در امور نیرو های امنیتی افغان یک طرزالعمل وظایف تعهدات اخلاقی برای تمام اراکین دولت را جهت منظوری رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ترتیب نماید.

در اخیر رئیس جمهوری اسلامی افغانستان یکبار دیگر خاطر نشان نمود که ایشان خانواده سیاسی نداشته و هر آن کسی که از آدرس وی و یا دفتر مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان وساطت در امور دولتی اعمال نفود می نماید، باید هویت وی برملا گردیده و در چوکات قانون مجازات شود.