سخنرانی رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاحیه کمپاین شانزده روزۀ محو خشونت علیه زنان