سخنرانی رئیس جمهور غنی حین بازدید از روند کار بازسازی قصر تاریخی جبل السراج