رئیس جمهور غنی با مسئول فرهنگی یونسکو دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با مسئول فرهنگی یونسکو دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با فلیپ دیلانگی مسئول بخش فرهنگی یونسکو یا سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد دیدار کرد و با وی در خصوص حفاظت آثار تاریخی ساحۀ مس عینک، صحبت نمود.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور به وزارت اطلاعات و فرهنگ وظیفه سپرد تا در همکاری با مسئول فرهنگی یونسکو، روی پلان تفصیلی حفظ و مراقبت آبدات تاریخی ساحۀ مس عینک کار نماید.

رئیس جمهور گفت که حکومت مسئولیت حفاظت از آبدات تاریخی را دارد و یونسکو و سایر ادارات مربوطه، تجربیات شان را با حکومت افغانستان در خصوص حفظ و مراقبت آثار تاریخی، شریک سازند.

در مقابل، مسئول فرهنگی یونسکو از تلاش های حکومت در راستای حفظ آثار و آبدات تاریخی تشکر کرد و خواستار توجه بیشتر در این زمینه گردید.