اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به کشته‌شدن داکتر تتسو ناکامورا

ارگ، کابل: با تأسف که دشمنان ثبات و ترقی افغانستان به دوام جنایت‌های شان، صبح امروز در حملۀ تروریستی، داکتر تتسو ناکامورا را در شهر جلال آباد کشتند و شماری از همکارانش را نیز شهید ساختند.

رئیس‌جمهور غنی به نمایندگی از دولت و مردم افغانستان، طی تماس تلیفونی با سفیر جاپان در افغانستان، بخاطر کشته‌شدن داکتر تتسو ناکامورا، مراتب تأثر و تاسف عمیق خویش را اظهار نمود.

رئیس‌جمهوری اسلامی افغانستان با اشاره به فعالیت‌های داکتر تتسو ناکامورا در بخش‌های مدیریت آب و انکشاف زراعت، گفت که حکومت بخاطر قدردانی و ستایش از خدمات داکتر ناکامورا، تابعیت افغانستان را به وی اعطا کرده است و مردم افغانستان خدمات او را هرگز فراموش نخواهند کرد.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دشمنان افغانستان از طریق چنین جنایات، ترور و وحشت هرگز نمی‌توانند عزم راسخ و امیدواری هموطنان و شرکای بین المللی ما را بخاطر آبادی و ترقی کشور تضعیف نمایند، به مسئولین مربوطه جهت تشخیص و مجازات عاملین این حملۀ تروریستی، هدایات لازم داد.

رئیس‌جمهور کشور ضمن محکوم‌نمودن این رویداد همدردی عمیق خویش را به خانواده داکتر تتسو ناکامورا و خانواده‌های همکاران شهید شدۀ او ابراز کرده و برای شهدا بهشت برین استدعا دارد.#