سخنرانی رئیس جمهور غنی در نشست پروسه استانبول – قلب آسیا