اعلامیۀ مطبوعاتی در پیوند به حملۀ تروریستی امروز در بگرام

ارگ، کابل: با تاثر فراوان دشمنان افغانستان با حملۀ تروریستی در مربوطات ولسوالی بگرام ولایت پروان، شماری از هموطنان ما را شهید و زخمی کردند.

رئیس جمهور غنی این حملۀ تروریستی را جنایت ضد بشری خواند و آنرا شدیداً محکوم کرده، گفت که تروریستان با انجام حملۀ تروریستی بر تاسیسات عامه و مراکز خدمات‌رسانی صحی و عامه، به اهداف شوم شان نمی‌رسند، زیرا نیروهای امنیتی و دفاعی ما آنان را در هرکجا سرکوب و به جزای اعمال شان می‌رسانند.

رئیس جمهور غنی مراتب تسلیت و همدردی خویش را به خانوادۀ قربانیان ابراز نمود و ضمن اینکه به مجروحین صحتمندی کامل از درگاه ایزد متعال آرزو کرد، به مسئولین مربوطه بخاطر مداوای مجروحین هدایات لازم داد.