سخنرانی‌ رییس‌ جمهور‌غنی، در مراسم معرفی معاونین شورای امنیت ملی‌ج.ا.ا