رئیس جمهور غنی: مداخله در وزارت داخله باید به صفر برسد

رئیس جمهور غنی: مداخله در وزارت داخله باید به صفر برسد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح کشور، قبل از ظهر امروز در یازدهمین دور فراغت محصلین اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق، اشتراک و سخنرانی کرد.

رئیس جمهور کشور از قربانی های دوامدار پولیس ملی در راستای تامین امنیت قدردانی کرده، گفت “ما متعهد به رسیدگی همه جانبه به خانواده های شهدا می باشیم، پولیس ما با متقبل شدن شهادت، بار بار ثابت ساختند که روحیه قوی ملی و اسلامی دارند.”

رئیس جمهور ضمن ابراز تبریکی به ۴۵۵ افسر تازه فارغ شده از اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق، خطاب به آنان گفت که هر یک شما ممثل ارادۀ ملی هستید که تا آخرین قطرۀ خون از این خاک مقدس دفاع می کنید.  وی تاکید کرد که پس از این، شما فرد نه بلکه قوۀ حاکمیت قانون هستید.

رئیس جمهور کشور وظیفه پولیس را با اهمیت و مشکل خوانده، گفت که کار پولیس به صورت دوامدار با مردم است، رضایت و نارضایتی مردم از کفایت و رویۀ پولیس سرچشمه می گیرد. وی افزود که اعتماد بالای پولیس باید به اندازۀ باشد که طفل افغان هنگام مواجه شدن به مشکل، به پولیس مراجعه کند. هر افغان باید در پولیس اقتدار قانون، رویه و اخلاق خوب را ببیند.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان ساخت، ضرورت واضح است تا پولیس ملی که طی هجده سال به جنگ سوق داده شده بود، دوباره به سوی تطبیق حاکمیت قانون که وظیفۀ اصلی آن می باشد، برگردانیده شود. وی همچنان به مسئولین امنیتی هدایت داد تا بر تمام وظایفی که بالای پولیس تحمیل شده است، غور صورت گیرد.

رئیس جمهور کشور با تاکید گفت که باید مداخله ها در وزارت امور داخله به صفر برسد؛ هیچ کسی حق ندارد در امور کاری این وزارت مداخله کند. وی با تاکید گفت که حمایت تمام دستگاه دولت از پولیس در امر تطبیق قانون وجود دارد، اما در بدل این حمایت، تامین حقوق شهروندان را از پولیس می خواهیم.

رئیس جمهور غنی همچنان به مسئولین وزارت امور داخله خاطرنشان ساخت که اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق نیاز به سرمایه گذاری همه جانبه دارد و محیط کاری افسران باید عاری از تعصب، فساد و بی اعتمادی باشد.

محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله در این مراسم ضمن تبریکی به افسران تازه فارغ شده، گفت که همۀ فارغان این دور اکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق در ولایت کابل، به خصوص در دو حوزه و یک ولسوالی استخدام شده اند.

آقای اندرابی با اشاره به اقدامات به منظور کاهش جرایم، گفت که طرزالمعل جدید مبارزه با جرایم و طرزالعمل جدید کاری حوزه ها معرفی شده است و در کنار آن، ۱۲۰۰ تن از قرارگاه وزارت امور داخله، بخاطر تقویت هرچه بیشتر پلان امنیتی کابل توظیف گردیده اند.

سرپرست وزارت امور داخله همچنان کارکردها و برنامه های این وزارت را در زمینۀ مسلکی سازی و تعلیمات پولیس، رسیدگی به امور کدری، حمایت از پولیس و رسیدگی به خانواده های شهدای پولیس، نیز بیان داشت.

همچنان، مل پاسوال عبدالجبار پردلی معین تعلمیات و پرسونل وزارت امور داخله صحبت کرده، گفت که ۴۵۵ افسران جوان با فراگرفتن تعلیمات مسلکی در بخش های جنایی، اداره محابس، ترافیک، لوژستیک، سرحدی و امنیتی از اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق فارغ گردیده اند و آماده خدمت به وطن می باشند.

در این مراسم همچنان فرمان اعطای مدال دولتی غازی میربچه خان برای پنج تن از افسران ممتاز یازدهمین دور فارغان اکادمی پولیس ملی شهید ستر پاسوال عبدالرازق از سوی اسد الله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرأت گردید و از سوی رئیس جمهور غنی برای آنان تفویض گردید.