رئیس جمهور غنی در نشستی با باشندگان ناحیۀ پنجم شهرکابل: خواست ها و پیشنهادات شما به برنامه ها مبدل و تطبیق می گردند

رئیس جمهور غنی در نشستی با باشندگان ناحیۀ پنجم شهرکابل: خواست ها و پیشنهادات شما به برنامه ها مبدل و تطبیق می گردند

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آغاز سلسلۀ گفتمان ملی، قبل از ظهر امروز با باشندگان ناحیۀ پنجم شهر کابل دیدار کرد.

در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، باشندگان ناحیۀ پنجم شهرکابل مشکلات و پیشنهادات شان را در شش کمیتۀ معارف، زنان، جوانان، علمای کرام، وکلای گذر، بزرگان قومی و اصناف، با رئیس جمهور شریک ساختند.

علی احمد کارگر به نمایندگی از وکلای گذر، از رئیس جمهور به خاطر آغاز بحث ملی و استماع مشکلات مردم تشکر کرد و از اینکه تمام پرسونل امنیتی حوزه پنجم بنابر هدایت رئیس جمهور تبدیل شده اند، استقبال کرد.

وی همچنان خواستار بازگشایی جاده های که از سوی زورمندان مسدود شده اند، برخورد قانونی با مافیا و غاصبین زمین و آغاز کار اعمار شفاخانۀ ۳۰۰ بستر در منطقۀ دیوان‌بیگی گردید.

مولوی عبدالمتین به نمایندگی از کمیتۀ علمای کرام، خواست های خویش را در رابطه به ثبت مساجد غیر رسمی در وزارت حج و اوقاف، جلوگیری از مواد مخدر و اعمار بلند منزل های غیرقانونی و توجه دولت به علمای کرام و بیشتر ساختن نقش آنان در اجتماع، مطرح کرد.

انجنیر سید رحیم ستار به نمایندگی از کمیتۀ اقوام و اصناف، پیشنهادات خویش را در خصوص جلوگیری از مداخله در مقرری های حوزه ها، توجه به سیستم ترانسپورت، مشکلات جوی آب شهرک سعادت، جلوگیری از غصب ساحات سبز و زمین ها و حل مشکل آب آشامیدنی در ناحیۀ مذکور شریک ساخت.

محمد صدیق به نمایندگی از کمیتۀ معارف، پیشنهادات خویش را بر علاوۀ اعمار ساختمان های معیاری برای مکاتب در این ناحیه، حل مشکل کمبود معلمین و افزایش معاشات آنان، ایجاد بیمۀ صحی معارف و حل مشکلات مکاتب خصوصی با رئیس جمهور شریک ساخت.

محمود سلطانی به نمایندگی از کمیتۀ جوانان پیشنهادات خود را در رابطه به سپردن تنظیف شهر کابل به سکتور خصوصی، اعمار استدیوم ورزشی، هماهنگی میان حوزه های پولیس، جلوگیری از رویدادهای تروریستی، قتل های هدفمند و سرقت و جمع آوری سلاح از نزد افراد غیرمسئول، بیان کرد.

ریحانه وردک به نمایندگی از شورای زنان خواست های خویش را در خصوص گزمه های پولیس بخاطر تامین امنیت بهتر، افزایش زنان در تشکیلات اداری، کاهش بیکاری، جلوگیری از حفر چاه های عمیق، ایجاد ترانسپورت منظم شهری، اعمار محل مناسب برای ورزش زنان و کمک به خانواده های شهدا، مطرح نمود.

رئیس جمهور غنی از شریک نمودن مشکلات، خواست ها و پیشنهادات واضح آنان تشکر کرده، گفت که خواست ها و پیشنهادات شما به برنامه ها مبدل و تطبیق خواهند شد. وی افزود: هدف نشست های کاری متذکره این است که با باشندگان هر ناحیۀ شهر کابل دیدار نمایم، زیرا دیدارهای بالوسیله نتایج خوبی را در قبال نداشت.

رئیس جمهور گفت که حکومت در راستای مبارزه با زورمندان و افراد مسلح غیر مسئول جدی است و در صورت نیاز، دستور استعمال قوه و عملیات را در برابر آنان را صادر خواهد کرد، زیرا حوصله مردم به پایان رسیده است. وی با تاکید گفت که دیگر زورمندان در ناحیۀ پنجم باعث آزار و اذیت مردم نخواهند شد.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که تمام زمین های غصب شده از نزد غاصبین گرفته می شود و به والی کابل هدایت داده ام که در این بخش اقدامات جدی نماید. وی افزود که مشکلات امنیتی باید طبقه بندی شود و یک کمیتۀ به منظور تشخیص عاملین آزار و اذیت، تهدید، کشتار و صدمه رسانیدن به مردم، ایجاد گردد.

رئیس جمهور کشور نقش بزرگان، علمای کرام و وکلای گذر را در بخش امنیت و مصئونیت زنان مهم خوانده، گفت که در حوزه های امنیتی پولیس دفاتر برای امنیت زنان ایجاد گردد. وی افزود که مشارکت و حضور فعال زنان باید افزایش یابد و همچنان ظرفیت های آنان مورد تحلیل قرار گیرد.

رئیس جمهور غنی با تاکید گفت: “اینکه چه تعداد افراد جواز حمل سلاح دارند و چرا سلاح حمل می کنند، باید تشخیص گردد و همچنان پروسۀ توزیع جواز اسلحه به حالت تعلیق درآید.”

رئیس جمهور کشور به شاروال کابل هدایت داد تا ساحات پارک های تفریحی اطفال و زنان را مشخص سازد و ساحه سیلو را برای پارک اهالی خوشحال خان مینه، اختصاص دهد.

رئیس جمهور تصریح کرد که مشکل جوی آب شهرک سعادت حل گردد و تمام ساختمان های بلند منزل تفتیش شوند. ساختمان های که فلترهای معیاری تصفیه دود را نصب نکرده اند، مسدود و در صورت تخلف، امر تخریب این ساختمان ها را خواهم داد.

رئیس جمهو غنی گفت که پلان واضح حفاظت از محیط زیست ترتیب گردد و به وزارت معارف هدایت داد تا هر مکتب را به یک باغ مبدل نماید. مشکل برق و آب آشامیدنی شهرکابل تا سه سال دیگر به شکل اساسی رفع خواهد شد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش، گفت که با اعمار شش هزار مکتب، مجهز ساختن آن با تکنالوژی و انترنت، مشکلات موجود در معارف به گونۀ اساسی حل خواهد شد. وی افزود که مکاتب خصوصی بر اساس کیفیت عیار و در هر ماه پیشرفت واضح در ناحیۀ پنجم به میان آید.#