بانک جهانی از برنامه های اقتصادی و انکشافی حکومت افغانستان حمایت کرد

بانک جهانی از برنامه های اقتصادی و انکشافی حکومت افغانستان حمایت کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی دیداری با هارتویگ شیفر معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی و هیات همراه اش، در مورد کمک ها و حمایت های بانک مذکور از افغانستان بحث و تبادل نظر کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد و رئیس بانک جهانی در افغانستان نیز حضور داشت، رئیس جمهور غنی برنامه های ملی حکومت افغانستان به ویژه برنامه های انکشافی در بخش های معارف، معادن، گمرکات و افزایش عواید و دورنمای اقتصادی افغانستان را تشریح کرد.

رئیس جمهور روی بستۀ اصلاحات حکومت افغانستان نیز صحبت کرده، گفت که منطق اصلاحات ارائه خدمات بهتر، بلندبردن موثریت و ظرفیت نهادهای حکومتی است.

رئیس جمهور غنی تصریح کرد که برای آوردن اصلاحات تعهد جدی داریم و هدف ما از اصلاحات، عرضه خدمات مؤثر، یکسان و مبتنی بر تکنالوژی می باشد.

وی بر سرمایه گذاری بالای انرژی قابل تجدید، اعمار بندهای آب و مدیریت آن، مبارزه با فقر به منظور کاهش آن، بالا بردن محصولات زراعتی و توجه به زنجیرۀ ارزش پیداوار زراعتی تاکید ورزید.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه صادرات ما برای نخستین بار بیشتر از یک میلیارد دالر شده است، گفت که ما بالای پروژه های برق افغانستان سرمایه گذاری زیادتر خواهیم کرد.

رئیس جمهور کشور بر اهمیت اتصال منطقوی تاکید کرده، گفت که برای حکومت افغانستان اتصال منطقوی و تلاش های اقتصادی و ترانزیتی در منطقه مهم است.

در این دیدار، معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی، یکبار دیگر حمایت بانک متذکره را از برنامه های اقتصادی و انکشافی رئیس جمهور و حکومت افغانستان، ابراز کرد.#