رئیس جمهور غنی با خانواده های شهدای افغان سانحۀ سقوط طیارۀ اوکراینی در ایران، غمشریکی نمود

رئیس جمهور غنی با خانواده های شهدای افغان سانحۀ سقوط طیارۀ اوکراینی در ایران، غمشریکی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز طی تماس تیلفونی، با خانواده های قربانیان افغان در سانحۀ سقوط طیارۀ اوکراینی در ایران، ابراز تسلیت و غمشریکی کرد.

در این مکالمۀ تیلفونی، ابتدا عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران، در خصوص شناسایی افغان های که در این حادثه به شهادت رسیده اند، معلومات ارائه نمود.

وی گفت که کمیته‎ی به منظور رسیدگی به خانواده های شهدا ایجاد شده، شهدای افغان شناسایی گردیده و شماری از آنان به خاک سپرده شده اند.

سفیر افغانستان در ایران افزود که پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهور و هدایات شان را بخاطر کمک به خانواده های شهدا، به آنان رسانیده است.

سپس رئیس جمهور غنی صحبت کرد و ضمن اینکه یکبار دیگر مراتب تسلیت و غمشریکی خود را به خانواده های شهدای افغان در سانحۀ مذکور ابراز نموده، گفت: هر خانوادۀ که بخواهد پیکر شهید را به کابل انتقال دهد، حکومت آمادۀ هرگونه همکاری در این زمینه می باشد.

رئیس جمهور افزود که ادریس زمان سرپرست وزارت امور خارجه جهت اشتراک در گروپ کاری ایجاد شده از طرف کشورهای که بیشترین قربانی را در سانحۀ مذکور متقبل شده اند، عازم بریتانیا گردیده است تا حقوق قربانیان این سانحه به اساس مقررات بین المللی تشخیص و مسئولیت ها واضح گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که امروز هر افغان خود را در غم و اندوه شما شریک می داند و درد شما، درد مشترک ما می باشد. وی افزود که من منحیث رئیس جمهور، خدمتگار اول مردم هستم و آمادۀ هرگونه همکاری در رابطه به برآورده شدن خواست های شما جهت تامین حقوق تان و اجراات سفارت افغانستان در ایران می باشم.

در اخیر این مکالمۀ تیلفونی، محمد مهدی سعادت به نمایندگی از خانواده های شهدا از غمشریکی رئیس جمهور و همکاری سفارت افغانستان در ایران، ابراز امتنان کرد.#