رئیس جمهور غنی: صلح اولویت دولت و ملت افغانستان است

رئیس جمهور غنی:  صلح اولویت دولت و ملت افغانستان است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با نیلس آنین وزیر دولت در امور خارجۀ جمهوری فدرال آلمان دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی از حمایت های سیاسی و نظامی آلمان از افغانستان به ویژه کمک های نهادهای انکشافی آن کشور به شمول جی تی زید، تشکر کرد و از قربانی های سربازان آلمان در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان و نقش آن کشور در پروسۀ صلح و تسهیل دیالوگ، سپاسگزاری نمود.

در مقابل، وزیر دولت در امور خارجۀ جمهوری فدرال آلمان، گفت که ما آمده ایم تا در جریان وضعیت، پروسۀ صلح و سایر انکشافات افغانستان قرار گیریم و تعهدات آلمان را جهت کمک و همکاری به افغانستان تجدید نمائیم.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه برنامۀ صلح افغانستان، برنامه ملی و همه جانبه است، گفت که تمام اقشار جامعه ما به شمول علما، زنان و جوانان، برای یک صلح پایدار و با عزت و ختم جنگ، اجماع دارند.

رئیس جمهور ضمن اینکه پروسۀ صلح را به رهبری دولت افغانستان مهم دانست، افزود که صلح اولویت و نقطۀ عطف دولت و ملت افغانستان است و دیالوگ و مذاکرات مستقیم و آتش بس یگانه اقدامات معنی دار در پروسۀ صلح می باشد.

رئیس جمهور غنی گفت که ما با ایالات متحدۀ امریکا و سایر متحدین بین المللی به شمول آلمان، مشترکاً کار می کنیم تا به جنگ۴۰ سالۀ افغانستان، نطقۀ پایان بگذاریم.

رئیس جمهور کشور، پرداختن به پناهگاه های امن، قطع روابط طالبان با گروه های تروریستی، مواد مخدر و اقتصاد جرمی را شاخص های دیگری خواند که زمینه را برای صلح در افغانستان فراهم می سازد. وی خاطرنشان کرد که ما برای اجماع منطقوی، هماهنگ با کشورهای منطقه کار می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هنوز هم تروریزم به عنوان یک تهدید، در افغانستان، منطقه و جهان مطرح است، تصریح کرد که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در امر مبارزه با تروریزم، نه تنها برای امنیت افغانستان بلکه تمام جهان، قربانی های زیادی را متقبل شده اند.

رئیس جمهور مواد مخدر را تهدید بزرگ نه تنها برای افغانستان، بلکه برای جهان خواند و همچنان گفت که تعهد ما در راستای مبارزه با تروریزم پابرجاست و مشترکاً با متحدین خود علیه این پدیده مبارزه می کنیم.

رئیس جمهور غنی از شکستن بن بست امنیتی در کشور یادآوری کرده، گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی ما در حالت تعرض قرار گرفته اند و نسبت به گذشته موفق تر عمل می کنند.

رئیس جمهور گفت که اصلاحات یکی از برنامه های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است و ما به اصلاحات بینادی و مبتنی به اصول و قواعد و همچنان حل مشکل محیط زیستی، تعهد داریم.

در اخیر این دیدار، وزیر دولت در امور خارجۀ جمهوری فدرال آلمان ضمن اینکه بر نقش زنان در پروسۀ صلح تاکید ورزید، گفت که از پیشرفت های افغانستان خرسند هستیم.

وی یکبار دیگر حمایت کشورش را از روند صلح، اصلاحات و پروسه های دموکراتیک افغانستان، ابراز کرد.#