پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای ملت