جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد، روی انکشاف پارک های صنعتی بحث نمود

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد، روی انکشاف پارک های صنعتی بحث نمود

جلسۀ اختصاصی شورای عالی اقتصاد تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به انکشاف پارک های صنعتی برگزار گردید.

در این جلسه که از طریق ویدیو کنفرانس انجام شد، ابتدا اجمل احمدی سرپرست وزارت صنعت و تجارت صحبت نموده و ضمن تشکر از والیان بخاطر هماهنگی در زمینۀ انکشاف پارک های صنعتی، گفت که در سال گذشته ۴ پروژه اعمار پارک های صنعتی تکمیل شد، در سال جاری پلان ساخت ۹ پروژه پارک صنعتی را داریم و در ۵ ولایت، کار روی ساخت پارک های صنعتی جریان دارد.

وی افزود که ما برای نخستین بار استراتیژی، پالیسی و طرزالعمل را به منظور مدیریت و انکشاف پارک های صنعتی تدوین کردیم.

متعاقباً درویش طاهری یکتن از مسئولین وزارت صنعت و تجارت، معلومات همه جانبۀ تخنیکی در خصوص پارک های صنعتی و چالش ها و پیشنهادات خویش را در این زمینه، ارائه کرد.

سپس جواد پیکار سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی و والیان ولایات کابل، کندهار، پکتیا، خوست، پروان، هرات و ننگرهار در رابطه به پارک های صنعتی و همچنان چالش ها فراراه سرمایه گذاری و ایجاد پارک های صنعتی صحبت نموده، راه حل های شان را ارائه نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان از تحلیل و ارزیابی سرپرست وزارت تجارت و صنعت در مورد اقتصاد کوچک و بزرگ، تشکر کرد.

وی گفت که وضعیت وزارت شهرسازی از لحاظ پالیسی خوب است، اما از لحاظ تطبیق پروژه ها مشکل دارد و باید رؤسای ولایتی این ولایت در قسمت برداشتن چالش ها در تطبیق پروژه ها، با والیان به گونۀ هماهنگ عمل کنند.

رئیس جمهور غنی افزود: در صورتی می توانید کمک ها را برای ایجاد پارک های صنعتی دریافت کنید که مشکلات حقوقی نداشته باشند و همچنان والیان باید مطالبات و مشکلات شان را با وزارت شهرسازی در میان بگذارند و این وزارت مکلف است تا به زودترین فرصت به مشکلات رسیدگی نماید.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه کارهای وزارت شهرسازی تسریع گردد، گفت که من بعد از این با والیان جلسات متواتر خواهم داشت و باید چالش های حقوقی فراراه پروژه های انکشافی حل گردد.

رئیس جمهور غنی گفت که به منظور جلب سرمایه گذاری باید موانع بیروکراسی برداشته شود و همچنان پروسۀ انتقال زمین بخاطر اعمار شهرک ها بر مبنای قانون، سرعت یابد.

رئیس جمهور بر حل مشکلات برق تاکید ورزید و گفت که باید در مورد برق، پلان واضح داشته باشیم و بالای سکتوری سرمایه گذاری شود که زود نتیجه می دهد و در قسمت سرمایه گذاری در عرصه زراعت باید گام های اساسی برداشته شود.

رئیس جمهور کشور بر ارائه طرح های جدید سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت که باید روی تولید وسایل طبی سرمایه گذاری صورت گیرد.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش به وزارت های سکتوری هدایت داد تا مشکل زیربنا و برق را به گونۀ اساسی حل کنند و برای زنان در پارک های صنعتی باید فرصت های بیشتر سرمایه گذاری فراهم گردد.