۳۰ مورد تدارکاتی به شمول پروژه اکمال تجهیزات طبی برای مجادله با ویروس کرونا، منظور گردید

۳۰ مورد تدارکاتی به شمول پروژه اکمال تجهیزات طبی برای مجادله با ویروس کرونا، منظور گردید

نخستین جلسه کمیسیون تدارکات ملی سال ۱۳۹۹ به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام دیروز در ارگ، برگزار گردید و ۳۰ مورد تدارکاتی به شمول پروژه اکمال تجهیزات طبی برای مجادله با ویروس کرونا، منظور گردید.

در این جلسه ابتدا، انجنیر الهام عمر هوتکی سرپرست ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری دستآورد های کلیدی سال گذشته را برشمرد و در رابطه به ارائه گزارش آن به ملت، به حاضرین جلسه گزارش داد.

طبق اجندا، در این نشست، ۳۵ مورد تدارکاتی به بحث و بررسی گرفته شد که در نتیجه ۳۰ مورد آن، به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد افغانی منظور گردید که شامل پروژه های ذیل می‌گردد:

–        قرارداد اکمال تجهیزات طبی برای مجادله با وایروس کرونا؛

–        قرارداد پروژه تدارک اجناس کمپیوتر لب برای ۷۰۰ باب مکتب در ۳۴ ولایت ضرورت وزارت معارف؛

–        قرارداد بازسازی کانال آبیاری ماورای کوکچه مربوط اداره ملی تنظیم امور آب؛

–        قرارداد پروژه کندنکاری، پایپ اندازی و کیبل اندازی فایبر نوری مسیر کندهار الی هرات؛

–        قرارداد پروژه استخدام موسسات همکار در ولایت کندز مربوط وزارت احیا و انکشاف دهات؛

–        قرارداد پروژه تهیه و تدارک دو نوع واکسین (مننجایتس و انفلونزا) مورد ضرورت حجاج برای سال ۱۳۹۹ که در پرنسیپ منظور گردید؛

–        سه قرارداد شامل پروژه تدارک قالین برای قصر های داخل ارگ، تهیه و تدارک ۶۰ قلم مساله جات، پروژه بخار خانه قصرهای حرمسرا و گلخانه (بخش میخانیکی سیستم مرکز گرمی و چیلر) ارگ ریاست جمهوری؛

–        قرارداد پروژه تهیه و تدارک ترکاری باب مورد نیاز قطعات و جزوتام های اردوی ملی؛

در همین حال، اداره ارگان های محل، درخواست منظوری افزایش صلاحیت های پولی بیشتر برای اتخاذ تدابیر جهت مبارزه با ویروس کرونا را به جلسه ارایه نمود که از سوی کمیسیون منظور گردید.

کمیسیون دسترسی به اطلاعات، درخواست منظوری دوام قرارداد عقد شده قبلی  برای تعمیر کرایی این کمیسیون را به جلسه پیشکش نمود که از سوی کمیسیون تدارکات ملی منظور گردید و به شرکت انکشاف ملی وظیفه سپرده شد تا تمامی تعمیر های دولتی را بررسی نموده و ترمیم اساسی نماید.

همچنان، وزارت امور داخله درخواست منظوری معافیت محصول گمرکی تدارک ۲۴۳ قلم ادویه وزارت امور داخله قرارداد دولت با دولت کشور هندوستان را نمود که از سوی کمیسیون منظور گردید.

در این جلسه، وزارت دفاع ملی درخواست هدایت در رابطه به تثبیت احتیاج ۹ قلم لوازم حمام نیاز مندی زندانیان محبس و توقیف خانه فرقه پولیس نظامی ولایت پروان و مجلوبین اردوی ملی مرکز تعلیمی نظامی کابل را به جلسه پیشکش نمود که در رابطه هدایت لازم صادر گردید.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به مسئولین نهاد های تدارکاتی که پروژه هایشان به بحث گرفت شد، تأکید نمود تا میزان استفاده از تولیدات داخلی در پروژه ها را بلند ببرند، چون با ارجحیت به تولیدات داخلی سکتور های مختلف در کشور به پا ایستاد شده و اشتغال زایی افزایش می یابد.

در این نشست کمیسیون، بر علاوه اعضای آن، مسؤلین اداره تدارکات ملی، ناظرین ملی از جمله نمایندگان مشرانوجرگه نیز حضور داشتند.