رئیس جمهور غنی، بر هماهنگی و همکاری دفاتر سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تاکید ورزید

رئیس جمهور غنی، بر هماهنگی و همکاری دفاتر سازمان ملل متحد و دولت افغانستان در راستای مبارزه با ویروس کرونا، تاکید ورزید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با مسئولین دفاتر سازمان ملل متحد دیدار کرد و گزارش فعالیت ها و برنامه های ممد و متمم آنان را در خصوص مبارزه با ویروس کرونا، استماع نمود.

دراین دیدار که در ارگ انجام شد، رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش متذکره، گفت که دولت جمهوری اسلامی افغانستان به صفت مسئول درجه اول، فعالیت ها و تدابیر جدی را در راستای مبارزه با ویروس کرونا اتخاذ نموده است.

رئیس جمهور کشور افزود که فعالیت های دفاتر سازمان ملل متحد باید در هماهنگی و همکاری با حفظ این اصل که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مسئول درجه اول در مبارزه با ویروس کرونا در افغانستان می باشد، عیار گردد تا در فعالیت های دولت و نهادهای سازمان ملل متحد دوگانگی به میان نیاید.#