رئیس جمهور غنی با والیان ۲۷ ولایت کشور در خصوص مبارزه با ویروس کرونا صحبت نمود

رئیس جمهور غنی با والیان ۲۷ ولایت کشور در خصوص مبارزه با ویروس کرونا صحبت نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر امروز با والیان ۲۷ ولایت کشور از طریق ویدیوکنفرانس در مورد اتخاذ تدابیر در راستای مبارزه با ویروس کرونا، صحبت کرد.

در این ویدیوکنفرانس که در ارگ انجام شد، ابتدا محمد یوسف غضنفر نمایندۀ فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعۀ اقتصادی و تجارتی و کاهش فقر صحبت کرده، گفت که با سکتور خصوصی نشست‌های متعددی صورت گرفت و به توافق رسیدیم که سکتور خصوصی در هماهنگی با والیان، در بخش‌های مختلف کار نمایند.

بعداً استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور صحبت کرد و گفت که در ۳۴ ولایت کشور کمیتۀ‌های اضطراری تحت رهبری والیان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا ایجاد شده است.

معاون دوم رئیس جمهور گفت: به اساس فرمان عفو رئیس جمهور، والیان مکلف اند که در مدت ده روز اقدامات مبتنی بر احکام فرمان را تطبیق نمایند. وی افزود که در صورت ضرورت و تشخیص والیان، محدودیت‌های گردش در سایر ولایات  وضع شود.

 استاد دانش گفت که سکتور خصوصی ضمن آمادگی در سایر بخش‌ها، آماده است که جایدادهای شخصی شان را به گونۀ رایگان در اختیار وزارت صحت عامه قرار دهد.

سپس امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور صحبت کرده، گفت که در تمام جلسات مربوط مبارزه با ویروس کرونا و در تدوین پالیسی یازده مادهء کرونا در کنار رئیس جمهور شرکت داشتم.

امرالله صالح با تاکید بر مواد پالیسی مبارزه با ویروس کرونا، گفت که دولت در راس قرار دارد، برخلاف چهار دهه گذشته درعقب موسسات بین المللی پنهان نشده، بلکه نقش رهبری را بردوش دارد.

وی افزود که همچنان فیصله شده که کارکنان خدمات صحی امتیازات حق الخطر را دارند و کسانی که جان خود را از دست می‎دهند، از امتیازات معادل شهدای  قوای مسلح افغانستان برخوردار خواهند بود.

معاون اول رئیس جمهور گفت که بسیج قشر روحانی و عالمان دین بسیار کلیدی است که مراسم جنازه، فاتحه و مسجد منبع شیوع نباشد.

 امرالله صالح، با بیان این که بنابر هدایت رئیس جمهور، روش‎های تدارکاتی آسان شده است، گفت که بسته شدن باید با تدبیر همراه باشد که باعث قحطی نگردد.

 وی تصریح کرد که تفویض صلاحیت‌ها صورت گرفته است، پیام سازی مرکزی است، اما پیام رسانی  به صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود. همچنان کمک رسانی به قشر حاشیه اقتصادی و آسیب پذیر نیز فیصله شده است و باید والیان طرح‌های خود را در این زمینه بفرستند.

معاون اول رئیس جمهور خطاب به والیان گفت که مهار این حالت رابطه مستقیم با صلح دارد و رئیس جمهور آتش بس بشردوستانه را پیشنهاد کرده که شما به نوبه خود آن را ترغیب و حمایت نمایید.

 وی با تاکید بر این که گردش اطلاعات در درون دولت تسریع گردد، از والیان خواست تا طرح‌های شان را در قسمت محرکه‌های اقتصادی ارسال نمایند.

 رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت‎های آنان، گفت که بعد از این جلسات پیهم را به سطح زون‌ها خواهیم داشت.

 وی افزود که در بین دو جلسه کابینه درمدت اندک، ۹۰ درصد تصامیم کابینه عملی شد که این بیان‌گر اقدامات جدی ما می‌باشد.

 رئیس جمهور در خصوص نقش والیان گفت که والیان مسئولیت‌های مشخص ولایت مربوطه را دارند و باید تشخیص از سوی آنان صورت گیرد تا در روشنایی تشخیص آنان، تصامیم لازم اتخاذ گردد.

وی افزود که از کود حوادث ۳۰ درصد به معاون اول ریاست جمهوری و ۲۰ درصد به معاون دوم ریاست جمهوری، انتقال یافته تا در مواقع ضروری اجراات لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی با اشاره بر این که والیان درحالات مختلف خطر، آمادگی لازم داشته باشند، گفت که به همۀ والیان صلاحیت تفویض شده، تا مصارف لازم را مبتنی بر میکانیزم نظارتی انجام دهند.

رئیس جمهور به والیان هدایت داد که از پیداوار زراعتی مردم در ولایات مربوطه شان، گزارش دهند تا در روشنای آن به دهاقین اطمینان داده شود که حمایت‌های لازم از محصولات شان صورت می‌گیرد.

 رئیس جمهور گفت در خصوص اموالی که از راه‌های ترانزیتی وارد کشور می‌شود، تدابیر لازم را اتخاذ نموده ایم.

وی تاکید کرد که ما با سکتور خصوصی همگام کار می‌کنیم. در این هفته جهت تعیین تعرفه‌ها جلسهء اساسی را برگزار خواهیم کرد؛ حمایت و انکشاف پارک‌های صنعتی از اولویت‌های کلیدی دولت به حساب میاید.

رئیس جمهور افزود که دربخش‌های معارف وتحصیلات‌عالی تا دو روز دیگر یک طرح واضح، نهایی خواهد شد.

وی در رابطه به حکومت‎داری گفت که درسطوح مختلف کاملاً اعتماد وهماهنگی وجود دارد، ما می‌خواهیم به والیان به‌خاطر تسریع امور وهماهنگی بیشتر صلاحیت تفویض کنیم. والیان بیشتر روی مسایل صحت، اقتصاد و زراعت و سکتور امنیتی روی مسایل امنیتی تمرکز کنند.

رئیس جمهورغنی خاطرنشان کرد که تمام مکاتب دولتی قابلیت تبدیل شدن به مرکز تجرید را پیدا کنند و به شما صلاحیت داده می‎شود تا در قسمت اطلاع رسانی از رادیوهای محلی حمایت کنید.#