احمد ضیا سراج بحیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی، تعیین گردید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بر اساس حکم شماره ۴۶ مقام عالی ریاست جمهوری، احمد ضیا سراج را بحیث نامزد ریاست عمومی امنیت ملی تعیین کرد و برای موصوف در پیشبرد امور محوله، از خداوند متعال توفیقات مزید آرزو نموده است.

احمد ضیا سراج از کادرهای برجستۀ کشور در عرصۀ امنیت بوده که مدت ۱۸ سال را در بخش های مختلف ریاست عمومی امنیت ملی، خدمت کرده است.
وی به سطح ماستری و ارکان حربی در مطالعات دفاعی در خارج از کشور تحصیلات عالی دارد و در گذشته بحیث معاون اپراتیفی ریاست عمومی امنیت ملی و اخیراً به عنوان سرپرست این ریاست، ایفای وظیفه نموده است.#