محمد حنیف اتمر نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه، تعیین گردید

محمد حنیف اتمر نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه، تعیین گردید


محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی دو حکم جداگانۀ مقام عالی ریاست جمهوری، محمد حنیف اتمر را به صفت نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرد.
رئیس جمهور کشور به تأسی از حکم فقرۀ ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، محمد حنیف اتمر را بحیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور خارجه تعیین کرد و برایش در امور محوله آرزوی موفقیت نمود.
محمد حنیف اتمر یکتن از شخصیت های تاثیرگذار سیاسی و مطرح کشور می باشد که در دو دهه گذشته در پست های مهم دولتی از جمله بحیث وزیر انکشاف دهات، وزیر معارف، وزیر امور داخله و مشاور امنیت ملی کار کرده است.#