رئیس جمهور غنی با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با داکتر زلمی خلیلزاد دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در خصوص صلح افغانستان، دیدار کرد.

در این دیدار که در ارگ انجام شد و در آن معاونین ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی و نماینده فوق العادۀ رئیس جمهور در امور توسعه اقتصادی، تجارتی و کاهش فقر نیز حضور داشتند، هر دو جانب روی اقدامات بعدی در پروسۀ صلح صحبت کردند و بر تامین آتش بس یا کاهش خشونت قبل از آغاز مذاکرات مستقیم، تاکید ورزیدند.

داکتر زلمی خلیلزاد نمایندۀ خاص وزارت امور خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا در خصوص صلح افغانستان ابراز آمادگی کرد که با طالبان موضوع متذکره را مطرح خواهد نمود. 

همچنان در خصوص رهایی زندانیان طالب نیز صحبت شد و خاطرنشان گردید که حکومت افغانستان و طالبان در این زمینه، روی میکانیزم های واضح و معقول که از سوی تیم های تخنیکی دو طرف انجام شود و مورد قبول هر دو جانب باشد، به موافقت برسند.#