رئیس جمهور غنی با مسئول بانک جهانی برای افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود

رئیس جمهور غنی با مسئول بانک جهانی برای افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس صحبت نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، شام امروز با هیات بانک جهانی به رهبری هینری کرالی مسئول این بانک برای افغانستان، از طریق ویدیو کنفرانس در رابطه به کمک ها و تعهدات بانک جهانی برای افغانستان، بحث نمودند.  

آقای هینری گفت که بانک جهانی از برنامه های حکومت افغانستان حمایت می نماید و مشترکاً تلاش می کند تا با خانواده های که بخاطر شیوع ویروس کرونا مشکلات اقتصادی را متحمل شده اند، کمک صورت گیرد.

در این ویدیو کنفرانس همچنان بحث گردید که بانک جهانی برنامه های بزرگ ملی حکومت افغانستان را در چارچوب برنامه میثاق شهروندی به بخاطر کمک های عاجل غذایی برای آنعده از خانواده های بی بضاعت که وضعیت اقتصادی خوب ندارند و از سوی شورای های محلی و حکومت تشخیص شده اند، تمویل می نماید.

رئیس جمهور غنی و هیات بانک جهانی روی این که منابع آنعده از پروژه های که از سوی بانک جهانی تمویل می شوند و بر اساس ارزیابی مشترک این بانک و حکومت افغانستان، عملی کردن این پروژه ها به دلایل مختلف زمان زیاد می گیرد، بر اساس اولویت های حکومت افغانستان در برنامه های مبارزه با ویروس کرونا به مصرف برسند.

به منظور حمایت از دهاقین و محصولات زراعتی پروژه دوساله کمک های زراعتی، تخم بذری اصلاح شده و سیستم آبیاری از سوی بانک جهانی تمویل می گردد، تا زنجنیر ارزشی و فرصت ایجاد گردد که زارعین پیداورا و عاید بیشتر بدست آورند.

در این ویدیو کنفرانس همچنان روی تنظیم و حمایت از پروژه های آبیاری بحث گردید. رئیس جمهور غنی خواست تا احیا جنگلات نیز شامل پروژه های که از سوی بانک جهانی تمویل می شوند، گردد تا علاوه بر سبز شدن جنگلان و تمرکز روی حفاظت از محیط زیست، از طریق محصولات زراعتی اقتصاد مردم بهتر گردد، ارزش محصولات زراعتی بالا برود و عواید دهاقین و روستان نشینان به چند برابر افزایش یابد.