رئیس جمهور غنی با رئیس جمهور ترکمنستان صحبت تلیفونی نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، قبل از ظهر امروز طی تماس تلیفونی با قربان‌قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان در رابطه به گسترش روابط اقتصادی و تجاری بحث نمود.

رئیس جمهور ترکمنستان ضمن تبریکی عید به رئیس جمهور و مردم افغانستان، گفت که ترکمنستان با هزینه و ظرفیت خویش می خواهد در بنادر تورغندی و اندخوی دو مرکز تست سریع ویروس کرونا ایجاد نمایند و همچنان تمام لاری ها و محموله های که از این بنادر عبور می کنند، را ضدعفونی سازی، نمایند.

رئیس جمهور غنی از رئیس جمهور ترکمنستان ابراز تشکر کرد و این اقدام را در زمنیه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مهم خواند و از آن استقبال کرد. وی هدایت داد تا این موضوع در سطح وزرای خارجه دوکشور تعقیب گردد.

همچنان، روسای جمهور دوکشور در این مکالمه تلیفونی، در رابطه به گسترش روابط اقتصادی منطقوی و حل مشکلات ترانیزیتی بحث و گتفگو نمودند.#