نشستی به ریاست رئیس جمهور غنی در خصوص دیجیتل سازی سیستم های ادارات، برگزار شد

نشستی به ریاست رئیس جمهور غنی در خصوص دیجیتل سازی سیستم های ادارات، برگزار شد

نشستی به ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد دیجیتل سازی سیستم اداره های حکومت بخاطر تقویه برنامه های ملی حکومت و عملی سازی آن، عصر امروز در ارگ دایر گردید.

در این نشست، امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور، داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری، محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، کبیر عیسی‌خیل مشاور حقوقی رئیس جمهور، احمد جاوید رسولی رئیس اداره ملی احصائیه و معلومات، اجمل احمدی سرپرست دافغانستان بانک، محمد اسماعیل میاخیل رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی، عمر منصور انصاری سرپرست ریاست اداره اترا و شماری از استادان پوهنتون پولی تخنیک کابل نیز حضور داشتند، در رابطه به تهداب سیستم دیجیتالی ادارات حکومتی، زیربنا، خدمات و صنایع دیجیتالی، مصئونیت دیتا و معلومات، آگاهی عامه، بلندبردن ظرفیت ادارت غیر دولتی و سکتور خصوص در زمینه ایجاد طرح های مختلف، بحث و تبال نظر همه جانبه صورت گرفت.

همچنان در این نشست در رابطه به این که حکومت چگونه می تواند از طریق سیستم های الکترونیکی و دیجیتلی، حکومتداری الکترونیک را به میان آورد و در مورد استفاده موثر کارمندان دولتی از انترنت در اداره های شان، بحث شد.

اشتراک کنندگان در مورد ایجاد اقلیم دیجیتلی از سوی حکومت افغانستان و از این طریق بر کار مشترک بخاطر تعیین اهداف بزرگ و تقویت آن، نیز بحث نمودند.#