اعلامیۀ مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انکشافات اخیر در کشور

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در آغاز جلسۀ امروزی کابینه، حمله تروریستی بالای کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را محکوم کرد و به ارگان امنیتی دستور داد تا همانند تامین امنیت علمای دینی، برای تامین امنیت کارمندان حقوق بشری، فعالان جامعه مدنی و نهادهای عدلی و قضایی تدابیر ویژه اتخاذ نمایند.

رئیس جمهور گفت که با هدف قراردادن آزادی ها و ارزش ها در دو دهۀ پسین، حرکت خطرناک در کشور آغاز شده و حکومت برای جلوگیری آن متعهد است.

رئیس جمهور غنی گفت که ادارۀ بازرس صلاحیت دارد تا اتهامات و شکایات مبنی بر سؤاستفاده از وجوۀ تخصیص شده برای مبارزه با ویروس کرونا را مورد بررسی قرار داده و در این خصوص به مردم گزارش دهد.

رئیس جمهور کشور گفت که بندر غلام خان و دروازه های سپین بولدک و تورخم برای صادرات افغانستان باز شده اند و رساندن محصولات افغانستان به مارکیت های منطقه مهم است.

رئیس جمهور به تمام اداراتی که در بخش صادرات محصولات افغانستان مسئولیت دارند، هدایت داد که به منظور ایجاد سهولت در گمرکات و بنادر با تاجران نشست داشته باشند و پیشنهادات آنان را به جلسه آینده کابینه ارائه کنند.

رئیس جمهور غنی هدایت داد که مشکلات موجود در ادارات مربوطه باید مورد بررسی قرار گیرد و راه حل برای آن جستجو گردد. بنادر و گمرکات بیشتر فعال شوند و مبارزه جدی با فساد صورت گیرد.

رئیس جمهور غنی خاطرنشان کرد که ادارۀ افغان پُست ظرفیت های خوبی برای خدمت به مردم دارد و اکنون می تواند پاسپورت ها را در داخل و خارج به افغان ها برساند.