رئیس جمهور غنی با روسای ولسی جرگه و مشرانوجرگه دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با روسای ولسی جرگه و مشرانوجرگه دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه و فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانوجرگه، طور جداگانه در ارگ دیدار نمود.

در این دیدارها در رابطه به هماهنگی بیشتر میان حکومت و شورای ملی، نقش و مقام شورای ملی در پروسه صلح، حمایت همه جانبه شورای ملی از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور و  افزایش همکاری وزارت های سکتوری با شورای ملی، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رؤسای ولسی جرگه و مشرانو جرگه از تلاش های رئیس جمهور بخاطر بیشتر شدن هماهنگی حکومت با شورای ملی تشکر کرده، گفتند که شورای ملی از موقف حکومت در پروسه صلح، حمایت کامل می نماید