رئیس جمهور غنی در نشستی از طریق ویدیوکنفرانس، روی راه های مبارزه با فقر صحبت نمود