اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به رویدادهای تروریستی اخیر در کشور

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در حال حاضر در یک سفر رسمی در کشور قطر بسر می برد، با آگاهی از حمله تروریستی بالای رحمت الله یارمل والی لغمان که در اثر آن شماری از هموطنان بی گناه ما به شمول کودکان و محاسن سفیدان شهید و مجروح شدند، شدیداً متاثر شد.همچنان تروریستان روز گذشته موتر حمدالله ارباب کمیشنر کمیسیون دسترسی به اطلاعات و در رویدادهای جداگانه دیگر، شماری از هموطنان ما را نیز هدف قرار دادند. رئیس جمهور ضمن محکوم نمودن شدید این رویدادهای تروریستی، گفت که طالبان هرگز از راه خشونت به اهداف شان نخواهند رسید و آنان باید آتش بس را که خواست مردم ما برای رسیدن به صلح است، بپذیرند.

رئیس جمهور کشور مراتب همدردی و تسلیت خویش را به خانواده های شهدای رویدادهای متذکره ابراز می کند و برای مجروحین، صحتمندی عاجل تمنا دارد.