رئیس جمهور در دیدار با شماری از رؤسا و اعضای کمیسیون های ولسی جرگه: حکومت در راستای نظارت و تقنین با شما همکار است

رئیس جمهور در دیدار با شماری از رؤسا و اعضای کمیسیون های ولسی جرگه: حکومت در راستای نظارت و تقنین با شما همکار است

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان عصر امروز با رؤسا و اعضای کمیسیون های تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، امور تقنینی و امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه، دیدار کرد.در این دیدار که در ارگ انجام شد، ابتدا گل پادشاه مجیدی وزیر دولت در امور پارلمانی صحبت کرد و بر هماهنگی و تحکیم روابط میان قوۀ ثلاثه تاکید ورزید و در رابطه به کارکردهای کمیسیون های متذکره، معلومات ارائه نمود.

سپس کمال صافی معاون کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر اجرای قانون، قاضی نذیر احمد حنفی رئیس کمیسیون امور تقنینی و ناهید فرید رئیس کمیسیون امور زنان، جامعۀ مدنی و حقوق بشر ولسی جرگه صحبت کردند.آنان گزارش کارکردهای کمیسیون های مربوطه شان را ارائه نموده، گفتند که صلح باید تحت مدیریت مردم افغانستان باشد و تمام دستآوردهای نزده سال پسین در گفتگوهای صلح حفظ گردد.همچنان آنان ضمن تاکید بر حفظ جمهوریت و ارزش های ۱۹ سال گذشته، بر تقویت نقش زنان در ساختار نظام تاکید کردند و خواهان همکاری بیشتر میان قوۀ اجرائیه و مقننه گردیدند.رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، بر تعامل میان قوۀ ثلاثه تاکید ورزید و گفت حکومت در قسمت نظارت و تقنین با شما همکار است.

وی افزود که قانونگذاری یک امر مهم است و باید از خلاء قانونی و تضاد در قوانین، جلوگیری صورت گیرد.رئیس جمهور تاکید کرد که نامزد وزیران هفتۀ آینده به ولسی جرگه معرفی می شوند و گفت که حکومت توان انجام کارهای بزرگ را دارد و شما شاهد برگزاری انتخابات و مدیریت کرونا بودید.رئیس جمهور غنی ضمن حمایت از نقش زنان در ساختار نظام و ابراز همکاری در راستای نظارت و تقنین تصریح کرد که کنفرانس قریب الوقوع جینوا برای آیندۀ افغانستان مهم است، صلح برای ما اولویت دارد و ارزش های قانون اساسی، نظام جمهوریت و دستآوردهای ۱۹ سال گذشته حفظ خواهد شد.