رئيس جمهور، طي يك تماس تيلفوني باسرپرست وزارت دفاع امريكا‌ کریستوفر میلر صحبت كرد

رئيس جمهور، طي يك تماس تيلفوني باسرپرست وزارت دفاع امريكا‌ کریستوفر میلر صحبت كرد

دراين مكالمه تيلفوني دوجانب،در رابطه به روابط دوكشور وپروسه صلح صحبت كردند. سرپرست وزارت دفاع امريكا همچنين به كيفيت حمايت دوامدار نيروهاي نظامي امريكا ازافغانستان تاکید کرد.

دراين مكالمه ي تيلفوني،مايك ميلي، لوي درستيز ايالات متحده ي امريكا نيز حضور داشتند.