پیام ویدیویی رئیس‌جمهور محمد اشرف غنی در نشست عالی رتبۀ مشورتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در مورد بازگشت و ادغام مجدد مهاجرین تحت عنوان “ساختن آینده برای همه افغان‌ها”