اعلامیه مطبوعاتی در پیوند به کمک های عاجل به هموطنان قرغیز در شمال کشور

ارگ، کابل: محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با توجه به اینکه هموطنان قرغیز ما در شمال کشور در فصل زمستان به تهدید سردی هوا مواجه می باشند، هدایت داد که کمک های عاجل به آنان رسانیده شود.

رئیس جمهور به معاون اول ریاست جمهوری که ریاست کمیتۀ اضطرار را نیز به عهده دارد، وظیفه سپرد تا بخاطر رسانیدن کمک های عاجل به هموطنان قیرغز ما در شمال کشور، اقدامات عاجل را روی دست گیرد.#