رئیس جمهور غنی بر تقویت حکومت داری الکترونیک، تاکید ورزید

رئیس جمهور غنی بر تقویت حکومت داری الکترونیک، تاکید ورزید

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز با مسئولین شرکتG42 امارات متحدۀ عربی، دیدار کرد. 

در این دیدار که در ارگ انجام شد، در خصوص تقویت پالیسی ها و راهکارها برای دیجیتال سازی حکومت افغانستان، ارزیابی زیربناهای دیجیتالی و تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و بستر سازی بخاطر عملی کردن این روند،  بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

رئیس جمهور غنی بر تقویت حکومت داری الکترونیک تاکید ورزید و گفت: دیدگاه ما این است که روی استراتیژی دیجیتال سازی در مطابقت با نیازمندی های قرن ۲۱ کار کنیم.

رئیس جمهور کشور بر استفاده از سیستم دیجتیالی در سکتورهای اقتصادی، تعلیمی و صحت و سایر بخش ها تاکید نموده، گفت که ما باید تلاش کنیم تا از پیشرفت های تکنالوژی عصر حاضر، عقب نمانیم.

وی همچنان گفت که ما به یک نقشۀ راه نیاز داریم تا بتوانیم در چهار سال آینده با دیجیتال سازی سیستم ها، دولت سازی، مارکیت سازی و اعمار صلح را سرعت ببخشیم.#