کابینه، طرح مسودۀ دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را مورد تصویب قرار داد

کابینه، طرح مسودۀ دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را مورد تصویب قرار داد

جلسۀ کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ظهر امروز با اشتراک اعضای کابینه و والیان کشور از طریق ویدیوکنفرانس، در ارگ دایر گردید.

ابتدا رئیس جمهور غنی ضمن تقبیح حمله تروریستی بالای موتر حامل ضیا ودان سخنگوی ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه، یکبار دیگر مراتب تسلیت و غمشریکی خویش را به خانواده های شهدا، منسوبین وزارت امور داخله و جامعه رسانه ای کشور ابراز کرد.

سپس رئیس جمهور کشور در مورد بحث و تبادل نظر خویش با اساتید و محصلین پوهنتون کابل و ۴۶پوهنتون دیگر پیرامون چگونگی اعمار صلح که یکی از اهداف عمده دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان (ANPDF II) می باشد و تمرکز روی ایجاد گفتمان ملی به منظور انجام بهتر مذاکرات دور دوم صلح معلومات داد و بر تداوم این چنین بحث ها با سایر اقشار جامعه از جانب مقامات دولتی، تاکید ورزید.

متعاقباً از اعضای کابینه و والیان ولایات تقاضا گردید تا برای انسجام و بسیج افکار ملی پیرامون روند صلح و توحید نظریات به صورت دقیق به حیث دسپلین و وجیبه ملی و ایجاد فکر تاریخی و جهانی، تلاش نمایند.

رئیس جمهور غنی ضمن ارائه معلومات در مورد سفر اخیرش به ولایت ننگرهار، تمامی ادارات ذیربط را غرض تحکیم همآهنگی با روسای ولایتی مربوط، تمرکز روی ولسوالی ها، قریه ها و شاروالی ها، ترتیب طرزالعمل واضح جهت همآهنگی بهتر با ولایات و چگونگی تسهیل روابط مرکز و ولایات، توظیف کرد.

بعداً وزیر مالیه، مسوده دوم بودجه ملی سال مالی۱۴۰۰ را به جلسه ارائه کرده، گفت که طی سال مالی ۱۳۹۹ تمامی شرایط تمویل کننده گان کمک های اختیاری بر آورده شده، در بخش بودجه عادی۱۲ فیصد صرفه جویی صورت گرفته و همچنان بودجه انکشافی با وجود مشکلات کرونا سرانجام ۸۶فیصد مصرف گردیده است.

در ادامه معین مالی وزارت مالیه، هدف از ارائه مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ را به کابینه، دریافت بعضی نیازمندی های جدید که قبلاً پیشبینی نشده بود وانمود کرده، گفت که با در نظرداشت آن، تزئیدات و تنقیصاتی در بودجه به میان آمده که در سقف بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ نیز تزئید و تغییر رونما گردیده که این امر منظوری دوباره کابینه را ایجاب می نماید.

وی گفت که سقف بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰ در این مسوده با تزئید (۲۰،۴۰۰) میلیارد افغانی پیشنهادی از (۴۵۲،۶۴۱) میلیارد به (۴۷۳،۰۴۰) میلیارد افغانی تغییر نموده که از آنجمله مبلغ (۳۱۱،۱۹۹) میلیارد افغانی بودجه عادی و مبلغ (۱۶۱،۸۴۲) میلیارد افغانی بودجه انکشافی را احتوا می نماید و کسر بودجه از قرضه و وجوه ریزرفی تمویل می گردد.

کابینه جمهوری اسلامی افغانستان بعد از بحث و مداقه، طرح مسوده دوم بودجه ملی سال مالی ۱۴۰۰را مورد تصویب قرار داد و وزارت مالیه را موظف نمود تا در طی مراحل آن از طریق شورای ملی اقدام عاجل نماید.