رئیس جمهور غنی با نمایندگان سکتور خصوصی دیدار نمود

رئیس جمهور غنی با نمایندگان سکتور خصوصی دیدار نمود

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی دیداری با نمایندگان سکتور خصوصی، خواست ها و پیشنهادات آنان را استماع کرد.

در این دیدار که در قصر چهارچنار ارگ انجام شد، ابتدا محمد اسماعیل غضنفر رئیس فدراسیون اتاق های افغانستان، خیرالدین مایل، خان محمد فروتن، اختر محمد، عبدالقاهر، عبدالجبار صافی، محمد هاشم غزنیوال و قلندر رحیمی صحبت نموده، گفتند که سکتور خصوصی همواره در کنار دولت و مردم افغانستان قرار دارد و مشکل کمبود مواد اولیه غذایی واقع نخواهد شد.

آنان گفتند که در صورت همکاری دولت و فراهم نمودن زمین و سایر سهولت ها، افغانستان را از نگاه گندم، آرد، میوه جات، مرغ، تخم های اصلاح شده و سایر مواد مورد ضرورت، خودکفا خواهند کرد. آنان همچنان پیشنهادات شان را در مورد حل مشکلات در گمرکات و بنادر، تطبیق یکسان قوانین  و مقررات در بنادر، معافیت تعرفه گندم وارداتی، سردخانه ها، ایجاد تاسیسات در بنادر، اصلاحات و جلوگیری از کمیشن کاری و مافیا، با رئیس جمهور شریک ساختند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت ها و معلومات آنان، گفت که بخاطر رسیدگی به پیشنهادات شما، در شورای عالی اقتصادی و وزارت های مربوطه، جلسات تعقبیی و تصمیم گیری دایر خواهد شد.

رئیس جمهور از نمایندگان سکتور خصوصی خواست که جدول مقایسوی بنادر حیرتان، تورغندی و آقینه را ترتیب و با مقام عالی ریاست جمهوری شریک سازند، تا بر اساس آن تصامیم اتخاذ گردد و بالای این بنادر سرمایه گذاری اساسی صورت می گیرد.

رئیس جمهور کشور گفت که افزایش تولیدات داخلی به منفعت همه است و افغانستان باید به کشور عمدۀ صادر کننده مبدل گردد. فابریکات تولیدی در هماهنگی با شرکت های واردکننده، زنجیرۀ ارزش را ایجاد و تقویت نمایند و دولت در این زمینه به هرگونه همکاری آماده است.

رئیس جمهور خطاب به آنان گفت که در صورت کاهش مالیات، باید در مورد قیمت های مواد به نتیجه برسیم که شما چند در صد منفعت حاصل می کنید. وی افزود که در قسمت توزیع زمین مشکل نداریم، اما با پیشنهادات مشخص بیایید که به کدام ترتیب و شرایط زمین می خواهید.

محمد اشرف غنی گفت که وزارت صنعت و تجارت یک میکانیزم واضح نظارتی را ایجاد کند که شرکت های اصلی تفکیک شوند. همچنان وزارت زراعت با تولید کنندگان تخم های اصلاح شده به نتیجه ای برسد که در سه سال آینده، اندازه تولیدات به پنجاه هزار تن افزایش یابد.

رئیس جمهور تصریح کرد که در زمینه مرغداری، تولید چوچه مرغ و خوراکه آنان، سرمایه گذاری تان را بیشتر سازید. وی افزود که در خصوص مدیریت و امنیت گمرکات و بنادر تغییرات اساسی می آید. وزارت مالیه باید پروسۀ تکمیل نمودن اسناد را ساده و آسان سازد.  

رئیس جمهور غنی در اخیر سخنانش، از نمایندگان سکتور خصوصی خواست که برای ثبات، ایجاد شغل و استفاده اعظمی از زمین های قریه جات و ولسوالی ها، طرح خویش را شریک سازند.#