رئیس جمهور غنی با رئیس مشرانو جرگه، دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با رئیس مشرانو جرگه، دیدار کرد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با فضل هادی مسلمیار رئیس مشرانو جرگه دیدار کرد و با وی در مورد وضعیت سیاسی و امنیتی و انکشافات در پروسۀ صلح، بحث و تبادل نظر نمود.
در این دیدار بر تقویت روابط و همکاری بیشتر میان حکومت و شورای ملی، تاکید صورت گرفت.
رئیس مشرانو جرگه، گفت که رئیس جمهور منحیث رئیس قوۀ ثلاثه از تقابل میان این سه قوه، جلوگیری کند و مشرانو جرگه آمادۀ میانجیگری میان حکومت و ولسی جرگه می باشد.
در مقابل، رئیس جمهور غنی گفت که مشرانو جرگه همواره در مسایل ملی و سرنوشت ساز کشور، موقف سازنده و اصولی را اتخاذ کرده و ما ضمن استقبال از تلاش های شما، خواهان همکاری و هماهنگی بیشتر میان قوۀ ثلاثه در روشنایی قانون اساسی کشور می باشیم.