رئیس جمهور غنی، روند تطبیق برنامه های اصلاحی وزارت دفاع ملی را مورد بررسی قرار داد

رئیس جمهور غنی، روند تطبیق برنامه های اصلاحی وزارت دفاع ملی را مورد بررسی قرار داد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، صبح امروز به سلسلۀ نشست های جداگانه با مسئولین وزارت دفاع ملی، در خصوص چگونگی روند تطبیق برنامه های اصلاحی آن وزارت، صحبت کرد.

در این نشست ها که در مقر وزارت دفاع ملی انجام شد و در آن داکتر حمدالله محب مشاور امنیت ملی نیز حضور داشت، مسئولین وزارت دفاع ملی ضمن ارائه گزارش در مورد تطبیق روند اصلاحات در این وزارت و برنامه های شان بخاطر حمایت های بیشتر از اردوی ملی، در رابطه به تعلیمات باکیفیت، بهبود امور تامیناتی، تخنیکی و لوژستیکی، بهتر شدن حقوق و امتیازات منسوبین اردوی ملی و توجه بیشتر به امور صحی آنان، معلومات ارائه نمودند.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش های متذکره، از تلاش های رهبری وزارت دفاع ملی بخاطر تطبیق روند اصلاحات در آن وزارت، تشکر کرد و برای رسیدگی کامل به منسوبین اردوی ملی و حمایت های بیشتر از آنان، فراهم آوری تعلمیات با کیفیت و رفع نیازمندی های شان در آینده، هدایات لازم داد.