تحت ریاست رئیس جمهور غنی، روی طرح تشکیلاتی وزارت صحت عامه، بحث شد

تحت ریاست رئیس جمهور غنی، روی طرح تشکیلاتی وزارت صحت عامه، بحث شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شام امروز طی نشستی با مسئولین وزارت صحت عامه راجع به اصلاحات در سکتور صحت، صحبت کرد. 

در این نشست که در ارگ انجام شد، مسئولین وزارت صحت عامه ضمن ارائه معلومات راجع به اصلاحات در بخش های مختلف این وزارت، به ویژه توسعۀ سکتور صحت و جلوگیری از تداخل وظیفوی و بیکاری های مخفی، طرح تشکیلاتی وزارت صحت عامه را با رئیس جمهور غنی شریک ساختند.

آنان گفتند که در این طرح روی جلوگیری از تورم تشکیلاتی، اولویت قراردادن به عرضه خدمات صحی و کنترول سکتور خصوصی تمرکز شده است.

همچنان مسئولین متذکره ضمن تاکید بر تقویت و تخصصی ساختن سکتور صحت، افزودند: هدف ما این است که مبارزه با ویروس کرونا به گونۀ درست انجام شود و در زمینه حفظ الصحه، آگاهی عامه، وقایه، مراقبت از شفاخانه ها و دواخانه ها، تغذیه و طفل و مادر توجه بیشتر صورت گیرد و آمادگی برای حالات اضطرار داشته باشیم.

سپس داکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان، پیشنهادات خویش را در مورد طرح متذکره ارائه نمود و گفت که بورد اعتبار دهی مستقل شود و به سکتور خصوصی توجه بیشتر مبذول گردد.

رئیس جمهور غنی پس از استماع گزارش و صحبت های آنان، گفت که اصلاحات در سکتور صحت به ویژه وزارت صحت عامه یک آغاز خوب است، اما به کار بیشتر نیاز دارد.

رئیس جمهور در مورد مبارزه با بحران کرونا و ارائه خدمات بهتر شفاخانه ها تاکید ورزید و گفت که یک لیست از استعجالیت تغییر و اصلاح باید ترتیب گردد. همچنان وظایف کلیدی تعریف و کارکنان عرصه صحت به اساس آن گماشته شوند.

وی افزود که در تشکیلات وزارت صحت عامه باید نقش وزیر و معینان مشخص گردد و تداخل وظیفوی از میان برده شود. برای رفع مشکلات بحران زا اقدام صورت گیرد و معیار موفقیت معلوم گردد.

رئیس جمهور غنی با بیان اینکه افغانستان به سوی دیجیتالی شدن در حرکت است، گفت که استفاده تکنالوژی برای وزارت صحت عامه بسیار مهم می باشد و باید سیستم های مالی و اداری دیجیتالی شوند و وزارت های صحت عامه و تحصیلات عالی به گونه همکاری و هماهنگی نمایند که جذب محصلین طب و تعداد فارغان آن، در مطابقت به نیازمندی های سکتور صحت، عیار گردد.

رئیس جمهور با اشاره به طرح تشکیلاتی وزارت صحت عامه، گفت که این طرح به کار بیشتر نیاز دارد و باید سیستم پاسخگو در عرصه صحت به میان آید که در آن نقش رهبری و مدیریتی تعریف واضح داشته باشد.

رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش بر توجه بیشتر به طفل و مادر و ارائه خدمات متوازن در شفاخانه ها تاکید کرده، گفت که تا چند ماه آینده باید پروگرام ملی صحت را با شرکای بین المللی شریک نماییم.