تفاهمنامۀ استحکام بخش ساختاری منار مجتمع مصلی هرات، به امضاء رسید

تفاهمنامۀ استحکام بخش ساختاری منار مجتمع مصلی هرات، به امضاء رسید

در حضورداشت داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ادارۀ امور ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و شماری از اعضای کابینه، تفاهمنامۀ استحکام بخش ساختاری منار مجتمع مصلی هرات قبل از ظهر امروز توسط طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و شهرزاده هیرجی نمایندۀ آغاخان به امضا رسید.

ابتدا داکتر فضل محمود فضلی رئیس عمومی ادارۀ امور در صحبت هایش در این مراسم، گفت که امروز خوشبختانه تفاهمنامۀ استحکام بخش ساختاری منار مجتمع مصلی هرات میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و بنیاد انکشافی آغاخان به امضا می رسد که من به نمایندگی از رئیس جمهور و حکومت افغانستان از بنیاد انکشافی آغاخان تشکر می کنم.

رئیس عمومی ادارۀ امور گفت که کمک های تخنیکی بنیاد انکشافی آغاخان با حکومت افغانستان در بخش  حفاظت از آبدات تاریخی و احیا آن، از نگاه کمی و کیفی پر ارزش و قابل لمس است. این بنیاد تمام معیارها بین المللی و ارزش حفظ تاریخی را در احیای آثار فرهنگی و تاریخی مدنظر می گیرد.

داکتر فضلی گفت که منارهای مصلی هرات، نمایانگر تاریخ و تمدن عظیم تیموریان است که سبک معماری اسلامی را به جهانیان نشان میدهد. این دورۀ زرین صدراعظمی همانند امیر علی شیر نوایی و ملکه ای مانند گوهرشاد بیگم داشت. میراث غنی آن دوره، بخش مهم تاریخی و فرهنگ ماست.

سپس خانم شهرزاده هیرجی سفیر آغاخان در افغانستان در صحبت هایش، گفت که شبکه انکشافی آغاخان از سال ۲۰۰۴ در هرات فعالیت دارد و حکومت افغانستان را در راستای احیای آبدات تاریخی به شمول قلعۀ اختیارالدین ارگ هرات، مقبرۀ خواجه عبدالله انصاری و کامپلکس مارکیت چهارسوق همکاری می کند. همچنان تلاش دارد که شهر کهنه هرات و ساحات مصلی را در لیست آزمایشی میراث های فرهنگی جهان بگنجاند.

بنیاد فرهنگی آغا خان تا اکنون ۱۴۰ تا ۱۵۰ ساحات باستانی را در افغانستان احیا کرده است و در حال حاضر سهم خویش را در زمینه بازسازی منار پنجم مصلای هرات ایفا می کند که تعهد قوی ما را در راستای حفاظت از میراث های فرهنگی افغانستان نشان میدهد.

طاهر زهیر سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ در این مراسم، ضمن تشکر از توجه رئیس جمهور به آبدات تاریخی کشور، گفت که در شش سال گذشته به تعداد ۱۶۲ آبدۀ تاریخی احیا شده اند و در این زمینه به آگاهی بیشتر، کمپاین و بسیج عمومی نیاز است.  وی افزود که در اثر بحران چهل سال گذشته که قاچاق آثار تاریخی به یک شغل مبدل شده، وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش جلوگیری از این شغل سیاه می باشد.

وی گفت که بنابر هدایت رئیس جمهور، سروی و کار بالای تمام بالاحصارها و آثار تاریخی به ویژه آن عده آثاری که در معرض خطر مواجه اند، آغاز می گردد. وی افزود که حفاظت از مصلی پنجم هرات و سایر آثار تاریخی و تمدنی، مسئولیت و وجیبۀ ماست.

بعداً کبیر عیسی خیل مشاور ارشد و رئیس واحد حقوقی ریاست جمهوری صحبت نموده، گفت که آبدات تاریخی و میراث های فرهنگی، تاریخ و تمدن یک کشور را نشان میدهد و پیام های صلح و آشتی را به نسل های آینده منتقل می سازند.

وی افزود که تحت زعامت رئیس جمهور کشور، تلاش های زیادی در زمینۀ حفاظت از میراث های فرهنگی و احیای آن، صورت گرفته است و این امر در اولویت حکومت قرار دارد.

عیسی خیل از بنیاد فرهنگی آغاخان بخاطر سهم مهم این نهاد در استحکام منار پنجم مصلی هرات و حمایت اش از برنامه های فرهنگی حکومت افغانستان و همچنان از تلاش های ادارۀ یونسکو، قدردانی کرد.